ماه: دسامبر 2022

تجربه اعتیاد به هروئین و مواد مخدر

تجربه ترک مصرف هروئین

در این قسمت یکی از کسانی که به صورت کامل در کمپ ترک اعتیاد راهی به سوی نور درمان شده ...

تجربه معتادی که کراک را ترک کرده

تجربه ترک کراک

در این قسمت یکی از کسانی که به صورت کامل در کمپ ترک اعتیاد راهی به سوی نور درمان شده است ...

باشگاه مشتریان