شرایط پذیرش

 مراجعه بیمار همراه با یک معرف اولین قدم او برای راهیابی به بهبود در این موسسه است.

در مرحله اول شرایط روحی و روانی بیمار توسط روانپزشک، سپس سطح سلامتی بیمار از طریق آزمایشات و بررسی آنان، توسط پزشک موسسه بررسی می‌شود.

در مرحله دوم، بیمار در این مرحله با پر کردن فرم‌های پذیرش و پرداخت هزینه پذیرش به مرکز اعزام می‌شود.

پس از ورود به مرکز و تعویض لباس های بیمار، بسته‌های بهداشتی که شامل: حوله، وسایل نظافت، پتو و … را به بیمار تحویل داده می‌شود.

ورود به سالن سم زدایی، با نظارت پزشک و کمک به بیمار در نظافت فردی و دیگر خدمات ویژه اتفاق می افتد.

برگزاری جلسات روزانه طبق برنامه ریزی سم زدایی که شامل: سه نوبت (صبح،ظهر، عصر) جلسه گروه درمانی، خدمات واحد فرهنگی (کتاب، مجله و…) و اوقات فراغت است.

همسو با برنامه‌های دوره سم زدایی، برگزاری جلسات مشاوره و ارائه بسته‌های آموزشی جهت آموزش به خانواده‌ها نیز صورت می‌گیرد.