• موسسه راهی به سوی نور

    پیشگیری، درمان، مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی ناشی از سوء مصرف مواد

  • کاهش آسیبها

    یک موسسه غیر دولتی بسترساز ، توانمند، مستقل و خودجوش است که در عرصه مقابله با معضل اعتیاد و پیشگیری از آسیب های اجتماعی فعالیت می کند.


*****

*به پایگاه اطلاع رسانی موسسه راهی به سوی نور خوش آمدید*

خداونداآرامشي عطا فرما تا بپذيرم آنچه را كه نمي توانم تغيير دهم شهامتي كه تغييردهـــم آنچه را كه ميتوانم؛و دانشي كه تفــاوت اين دو را بدانم.

*****

*به پایگاه اطلاع رسانی موسسه راهی به سوی نور خوش آمدید*

گاهی زندگی یعنی سخت کوشی برای رویایی که هیچکس جز شما قادر به دیدنش نیست.

اطلاعیه

این یک اطلاعیه از برخی وقایع است. این یک اطلاعیه از برخی وقایع است.این یک اطلاعیه از برخی وقایع است.این یک اطلاعیه از برخی وقایع است.

یادداشت

این یک اطلاعیه از برخی وقایع است. این یک اطلاعیه از برخی وقایع است.این یک اطلاعیه از برخی وقایع است. این یک اطلاعیه از برخی وقایع است.

یادداشت

این یک اطلاعیه از برخی وقایع است. این یک اطلاعیه از برخی وقایع است.این یک اطلاعیه از برخی وقایع است. این یک اطلاعیه از برخی وقایع است.

اطلاعیه

این یک اطلاعیه از برخی وقایع است. این یک اطلاعیه از برخی وقایع است.این یک اطلاعیه از برخی وقایع است.این یک اطلاعیه از برخی وقایع است.