برچسب: تجربه ترک شیشه

در این قسمت سعی داریم از تجربه افرادی که تصمیم گرفتن به کمپ ترک اعتیاد بیان تا به صورت کامل به سمت پاک بودن قدم بردارند، صحبت کنیم. موسسه راهی به سوی نور با گذاشتن نوشته های از تجربه ترک شیشه و گذشته این افراد که به صورت خلاصه میباشد، استفاده کرده تا جوانانی که در شرایط مختلف و تحت تاثیر محیط در مسیر نادرستی قرار گرفتن، ولی اما میخواهند به شرایط سبز و پاک زندگی بازگردند کمک خوبی کرده باشد.

کمپ ترک اعتیاد شروعی دوباره برای معتادان

باعث خوشحالی ماست که با اشتراک گذاشتن تجربه های ترک شیشه افرادی که در کمپ حضور دارند، این انگیزه برای جوانان جامعه به وجود بیاید که به دام اعتیاد نیفتند.

شما میتوانید با مرکز راهی به سوی نور برای مشاوره ترک اعتیاد تماس بگیرید تا مسیر جدیدی را با ما در سفر خود به سوی آینده ای روشن و امیدوارکننده آغاز کنید.

تجربه اعتیاد به هروئین و مواد مخدر

تجربه ترک مصرف هروئین

در این قسمت یکی از کسانی که به صورت کامل در کمپ ترک اعتیاد راهی به سوی نور درمان شده ...

تجربه معتادی که کراک را ترک کرده

تجربه ترک کراک

در این قسمت یکی از کسانی که به صورت کامل در کمپ ترک اعتیاد راهی به سوی نور درمان شده است ...

تجربه ترک متادون توسط یک کارمند جوان

تجربه ترک متادون

در این قسمت یکی از کسانی که به صورت کامل در کمپ راهی به سوی نور درمان شده است تجربیات ...

باشگاه مشتریان