مشاوره عمومی

10 / 10
از 1 کاربر

موسسه راهی به سوی نور در راستای شناخت خانواده های بیماران و عموم جامعه با بیماری اعتیاد جلسات خانواده درمانی را با چهارچوب عوامل ذیل برگزار می نماید

1)     شناخت بیماری اعتیاد و مواد اعتیاد آور

2)     آشنایی خانواده ها با علائم هشدار دهنده و زمینه های بروز اعتیاد تجربیات بیمار بهبود یافته

3)     شناسایی گروه های در معرض آسیب

4)     ارائه راه کارهای پیشگیرانه اعتیاد برای فرد و خانواده

5)     شناخت نشانه های سوء مصرف مواد نمایش فیلم – سخنرانی روانشناس- تجربیات بیمار بهبود یافته               

6)      آشنا سازی خانواده با انواع روش های درمان  نمایش فیلم

7)    تبیین مداخلات روانشناختی غیر دارویی

8)     ترغیب بیماران درگیر و تشویق بیماران متمایل به بهبودی

9)     آموزش فنون توانمند سازی فرد و خانواده برای پایداری در بهبودی

10)  آگاه سازی در راستای تغییر باورهای ناسالم و تقویت باورهای سالم

 اطلاع رسانی در جهت روش های برخورد در بهینه با بیماران قبل و پس از بهبودی

 

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :