خماری

راهکارهای تحمل خماری

تحمل خماری خماری عوارض و پیامدهایی را شامل می شود که معتادان  در روزهای اول ترک اعتیاد و قطع مصرف مواد تجربه می کنند و از آن رنج می برند.از…

Read More

راهکارهای تحمل خماری

پذیرش وضعیت   مجزات کردن خودمان بدترین کاریست که در دوره خماری احتمال دارد انجام دهیم.ما به دلیل اعتیادی که داریم و تلاشمان برای تر آن،در عذاب جسمی و روحی…

Read More

سازش با عوامل خماری

مراجعه به پزشک در صورت لزوم لازم است برای درمان و سم زدای،بسیاری از معتادان به مراکز درمانی مراجعه کنند. در واقع برای برخی از ما قطع مصرف مواد مخدر…

Read More

بدان خماری همیشگی نیست

در زمانی که دوران سم زدایی و خماری را می گذرانیم وسوسه و ویار ما برای مصرف مواد مخدر به اوج خود می رساند. نه تنها ذهن معتاد ما برای…

Read More

وسوسه

در ذهن كسانی كه بيماری اعتياد در آنها پیشرفت  کرده است، دو علامت بارز وجود دارد که افکار و رفتار آنها را تحت تاثیر قرار می دهد، این دو علامت…

Read More

راهکارهای تحمل خماری

راهکار های تحمل خماری 1-پذیرش وضعیت مجازات کردن خودمان بدترین کاریست که در دوره های خماری احتمال دارد انجام دهیم. ما به دلیل اعتیادی که داریم و تلاشمان برای ترک…

Read More

سازش با عوارض خماری

سازش با عوارض خماری 1-مراجعه به پزشک در صورت لزوم لازم است برای درمان و سم زدایی،بسیاری از معتادان به مراکز درمانی مراجعه کنند. در واقع برای برخی از ما…

Read More